ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

        ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ASPERGER ΚΑΙ ΥΛΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Άρθρο 1
ο

Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑSPERGER ΚΑΙ ΥΛΑ» με έδρα την Αθήνα Αττικής.

Άρθρο 2ο

Σκοπός του Συλλόγου είναι η προώθηση και προστασία των ικανοτήτων , συμφερόντων
και αναγκών των Ελλήνων ενηλίκων που έχουν Αυτισμό , Αsperger (Σύνδρομο
Άσπεργκερ) και ΥΛΑ (Υψηλής Λειτουργικότητας Αυτισμό) και η βελτίωση της
ποιότητας ζωής τους.

Αναλυτικότερα ο Σύλλογος αυτός επιδιώκει :

Α) βελτίωση της ποιότητας ζωής του κάθε Έλληνα ενηλίκου Αυτιστικού , Αsperger
(Σύνδρομο Άσπεργκερ) και ΥΛΑ (Υψηλής Λειτουργικότητας Αυτιστικού/ης)

Β) την ένταξη, επιμόρφωση, ενημέρωση και σωστή πληροφόρηση του και την
δραστηριοποίηση του για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων του ως ισάξιος πολίτης της
Ελλάδας.

Γ) την εκπροσώπησή του στους δημόσιους, δημοτικούς φορείς και στην δικαιοσύνη.

Δ) την γνωστοποίηση και προστασία των ειδικών αναγκών του στον χώρο ιδιωτικών,
δημοτικών και δημόσιων φορέων.

Ε) την προώθηση δραστηριοτήτων σχετικά με την γνωστοποίηση και προστασία των
προβλημάτων, αναγκών, ιδιοτήτων και ικανοτήτων του ενήλικα με αυτισμό, Asperger
και ΥΛΑ.

ΣΤ) την επισήμανση των προβλημάτων (ιδιωτικών και δημόσιων) βάση επιστημονικής
ενημέρωσης για τις συνέπειες του αυτισμού στον άνθρωπο και για τις μεθόδους
επίλυσης αυτών.

Ζ) την κίνηση διαδικασιών για την δικαστική προστασία των ενηλίκων με αυτισμό,
Asperger και ΥΛΑ σε περίπτωση παραβίασης από δημοσίους , δημοτικούς και
ιδιωτικούς φορείς με στόχο την εναρμόνιση της ζωής και της δραστηριότητας των, ώστε
να αποφευχθεί η παραπέρα υποβάθμιση της ποιότητας ζωής τους.


Άρθρο 3ο

Η εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο και  πρόσφορο
μέσο στα πλαίσια του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και
του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και ειδικότερα με:

Α) την συνεργασία και την από κοινού προσπάθεια μαζί με αντίστοιχες οργανώσεις και
συλλόγους, συνεταιρισμούς , επιστημονικούς , κοινωνικούς φορείς , ιδιωτικούς και
κρατικούς , εσωτερικού και εξωτερικού και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
οποιουδήποτε βαθμού.

Β) την έκδοση ενημερωτικών εντύπων, περιοδικών και βιβλίων καθώς επίσης και την
διενέργεια μελετών και ερευνών.

Γ) την οργάνωση πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα εκδηλώσεων, σεμιναρίων,
ομιλιών, ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών εκπομπών με περιεχόμενο την ενημέρωση του
πολίτη για την προάσπιση των αναγκών, ιδιοτήτων και ικανοτήτων του Έλληνα
ενηλίκου με αυτισμό με ανακοινώσεις, διαβήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες και την
οργάνωση κινητοποιήσεων αν καταστεί αναγκαίο.

Δ) την δημιουργία ομάδων εργασίας και επιτροπών με ειδικούς επιστήμονες με
αντικείμενο εργασίας θέματα που απασχολούν τον πολίτη με αυτισμό.

Ε) τη συμμετοχή σε ομοσπονδία που τυχόν θα δημιουργηθεί σε πανελλήνια ή και σε
Ευρωπαϊκή κλίμακα.

ΣΤ) τη δημιουργία ιστοσελίδας (website) , βιβλιοθήκης on line, την έκδοση ή/και
συνεργασία έκδοσης περιοδικού και ενημερωτικών φυλλαδίων, καθώς επίσης και την
σύνταξη ανακοινώσεων και δημοσιευμάτων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης .

Ζ) τη δημιουργία νομικής ομάδας που θα ασχολείται με την μελέτη και προώθηση των
ζητημάτων που προκύπτουν.

Η) την υποβολή υπομνημάτων στις αρμόδιες αρχές ( ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ- ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ-
ΔΗΜΟΙ – ΔΗΜΟΣΙΟΙ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ- κ.λ.π.) και με τις προσωπικές παραστάσεις στις
πιο πάνω αρχές από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο.  

Άρθρο 4ο
Μέλη

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και ομότιμα.

Τακτικά Μέλη:
Τακτικό μέλος γίνεται όποιος έχει αυτισμό, Asperger η/και ΥΛΑ (με διάγνωση ή/και
αυτοδιάγνωση) ή είναι μέλος οικογένειας ατόμου με αυτισμό, συμφωνεί με τους
σκοπούς και τις κατευθύνσεις του συλλόγου και συμπράττει στην υλοποίηση τους. Η
απόκτηση της ιδιότητας του τακτικού μέλους γίνεται μετά από έγγραφη αίτηση του
ενδιαφερόμενου, που υποβάλλεται στο Δ.Σ. το οποίο και αποφασίζει για την εγγραφή
μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως (εξαιρούνται του
όρου αυτού τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου). Αν η αίτηση απορριφθεί από το Δ.Σ. ο
ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει για το θέμα αυτό στην επόμενη τακτική Γενική
Συνέλευση , η οποία αποφασίζει οριστικά. Επίσης η Γενική Συνέλευση μπορεί να
αποφασίσει τη μη εγγραφή νέων μελών , για συγκεκριμένο λόγο , παρά τη θετική
απόφαση του Δ.Σ. Τα τακτικά μέλη μετέχουν στις συνεδριάσεις των Γενικών
Συνελεύσεων στις οποίες έχουν δικαίωμα να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους , να
ψηφίζουν ,να εκλέγουν και να εκλέγονται, καθώς και μετέχουν στα όργανα επιτροπές ,
ομάδες εργασίας και στις πρακτικές δραστηριότητες και υποχρεώσεις του συλλόγου.

Έχουν επίσης τις εξής υποχρεώσεις :
  Α) να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς του
  συλλόγου
  Β) να καταβάλλουν τακτικά τις εισφορές και συνδρομές τους που ορίζονται από
  την Γ.Σ.. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής είναι προϋπόθεση για την άσκηση
  του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι και
  Γ) να τηρούν τις διατάξεις και τις αρχές του καταστατικού και τις αποφάσεις του
  Δ.Σ. και της Γ.Σ.

Ομότιμα Μέλη:
Ομότιμα μέλη γίνονται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. άτομα που είναι φίλοι,
ειδικοί (θεραπευτές, επιστήμονες, κτλ), που έχουν όποια άλλη συναναστροφή με άτομα
με αυτισμό ή που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στην προσπάθεια του συλλόγου να
πραγματοποιήσει τους σκοπούς του, και δέν έχουν διάγνωση ή αυτοδιάγνωση
αυτισμού, Asperger και ΥΛΑ. Τα ομότιμα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών
μελών εκτός από το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.

Τακτικά και Ομότιμα Μέλη:
Επανεγγραφή μέλους που διαγράφηκε γίνεται με αίτηση του η οποία εμπίπτει στη
διαδικασία εγγραφής νέων μελών και πληρωμή τυχόν οικονομικών υποχρεώσεων του.
Κάθε μέλος που η δραστηριότητα του αντιστρατεύεται τους σκοπούς του συλλόγου ή
εμποδίζει την εκτέλεση αποφάσεων οργάνων του, διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. ,
αφού πριν του γίνει έγγραφη σύσταση. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει κατά
της αποφάσεως αυτής , ενώπιον της επόμενης τακτικής Γ.Σ. που αποφασίζει οριστικά
με μυστική ψηφοφορία.

Κάθε μέλος που δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του καταστατικού ή επιδεικνύει
συμπεριφορά που θίγει την αξιοπρέπεια του ατόμου, διαγράφεται με την διαδικασία
της προηγούμενης παραγράφου.
Η εισφορά για την εγγραφή θα είναι είκοσι πέντε (25) ευρώ και η ετήσια συνδρομή
είκοση πέντε (25) ευρώ.
Τα ποσά αυτά θα μπορούν να αυξομειωθούν με απόφαση της Γ.Σ. μετά από πρόταση
του Δ.Σ. κάθε φορά που εκείνη κρίνει αναγκαίο .

Άρθρο  5ο

Οποιοδήποτε μέλος έχει δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή του από το Σύλλογο
υποβάλλοντας έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. του Συλλόγου, το οποίο έχει υποχρέωση να
την κάνει αποδεκτή στην πρώτη συνεδρίασή του. Το αποχωρών μέλος δεν έχει κανένα
δικαίωμα σε τυχόν περιουσιακά στοιχεία που δώρησε το ίδιο το μέλος ή οποιοσδήποτε
συγγενείς αυτού στο  Σύλλογο.  

Άρθρο 6ο

Επανεγγραφή μέλους που διαγράφηκε γίνεται με αίτηση του η οποία εμπίπτει στη
διαδικασία εγγραφής νέων μελών και πληρωμή τυχόν οικονομικών υποχρεώσεων
του.        

Άρθρο  7ο

Με απόφαση της Γ.Σ., που βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, και με πλειοψηφία των 2/3
των παρόντων μελών, διαγράφεται όποιο μέλος παραβιάζει τις αρχές του  παρόντος
καταστατικού.

Άρθρο  8ο

Τα τακτικά μέλη, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το
Σύλλογο, έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να προσέρχονται στις Γενικές
Συνελεύσεις, να λαμβάνουν μέρος στις συζητήσεις, να υποβάλλουν προτάσεις μέσα στο
πνεύμα του σκοπού του Συλλόγου, να ψηφίζουν τα θέματα της ημερησίας διάταξης, να
συμμετέχουν σε επιτροπές δράσης, που ορίζονται από το Δ.Σ. Επίσης μπορούν να
παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα λόγου και να παίρνουν μέρος
στις διαδικασίες του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, υπό την προϋπόθεση ότι η εγγραφή
τους στο Σύλλογο έγινε ένα (1) τουλάχιστον μήνα πριν την προκήρυξη των εκλογών.

Τα ομότιμα μέλη, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το
Σύλλογο, έχουν το δικαίωμα να προσέρχονται στις Γενικές Συνελεύσεις, να λαμβάνουν
μέρος στις συζητήσεις, να υποβάλλουν προτάσεις μέσα στο πνεύμα του σκοπού του
Συλλόγου, να συμμετέχουν σε επιτροπές δράσης, που ορίζονται από το Δ.Σ. Επίσης
μπορούν να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και τις διαδικασίες των εκλογών
χωρίς δικαίωμα λόγου, υπό την προϋπόθεση ότι η εγγραφή τους στο Σύλλογο έγινε ένα
(1) τουλάχιστον μήνα πριν την προκήρυξη των εκλογών.

'Αρθρο  9ο

  α. Όλα τα μέλη έχουν την υποχρέωση να πληρώνουν δικαίωμα εγγραφής, καθώς
  και ετήσια συνδρομή μέσα στο έτος, για το οποίο καταβάλλεται.
  β. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος απαιτεί την πλήρη οικονομική
  τακτοποίηση του τακτικού μέλους ακόμη και του τρέχοντος έτους.
  γ. Όσοι καθυστερούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο, πέραν
  του έτους και, παρά τη σχετική ειδοποίηση του ταμία δεν ανταποκρίνονται,
  διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ. Η επανεγγραφή είναι δυνατή εφ’ όσον το
  ενδιαφερόμενο μέλος καταβάλλει το απαιτούμενο για την εγγραφή ποσό και τις
  συνδρομές ενός έτους. Αν καθυστερεί τη συνδρομή του επί δύο (2) χρόνια χάνει το
  δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται.
  δ. Όσα τακτικά μέλη επιθυμούν να εκθέσουν υποψηφιότητα, πρέπει να
  υποβάλλουν αίτηση προς το Δ.Σ. είκοσι πέντε (25) ημέρες πριν από την ημέρα
  διενέργειας των εκλογών.
                                                       
'Αρθρο  10ο

Όλα τα μέλη οφείλουν να συμμετέχουν με ζήλο και ενθουσιασμό στα δρώμενα του
Συλλόγου και να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και
τις αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ. Μέλος το οποίο ενεργεί κατά των συμφερόντων του
Συλλόγου διαγράφεται με απόφαση της Γ.Σ.

΄Αρθρο  11ο

Κάθε μέλος του Συλλόγου που η δραστηριότητά του έρχεται σε αντίθεση με ους
σκοπούς και τα συμφέροντα του συλλόγου ή δεν δείχνει υπακοή στις αποφάσεις του Δ.
Σ. και της Γ.Σ. δυνατόν να αποβληθεί και να διαγραφεί από το Σύλλογο μετά από
απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του Δ.Σ.

΄Αρθρο  12ο

Πόροι του συλλόγου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.
Τακτικοί πόροι του Σωματείου είναι:
  1) Εγγραφές και οι συνδρομές των μελών, το ύψος των οποίων αναφέρεται στο
  παρόν καταστατικό στο άρθρο 4 αυτού και αναπροσαρμόζεται με απόφαση της ΓΣ.

Έκτακτοι πόροι του Σωματείου είναι:
  1) Οι έκτακτες εισφορές των μελών που αποφασίζονται από τη Γ.Σ.
  2) Οι εισπράξεις από δημόσιες εκδηλώσεις , που οργανώνει ή συμμετέχει ο
  Σύλλογος .
  3) Οι δωρεές, χορηγίες,  επιχορηγήσεις, ενισχύσεις,  κληροδοτήματα και κάθε άλλο
  απρόβλεπτο έσοδο από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο κι αν προέρχεται,
  χωρίς όρους και δεσμεύσεις που είναι αντίθετοι με τους σκοπούς του συλλόγου και
  εφ’ όσον εγκριθούν από το Δ.Σ.
  4) Οι κρατικές επιχορηγήσεις ή επιχορηγήσεις από  οποιοδήποτε οργανισμό
  5) Οι συνδρομές και λοιπές εισπράξεις από την διάθεση εντύπων ή/και βιβλίων που
  εκδίδει ο σύλλογος και τυχόν διαφημίσεις

                           Άρθρο  13ο
Δωρητές και Ευεργέτες

Δωρητές του Συλλόγου
Δωρητές του Συλλόγου ονομάζονται τα πρόσωπα, τα οποία προσφέρουν προς το
Σύλλογο χρηματικά ποσά ή είδη ίσης αξίας, από 500 έως 1000 ευρώ.
Ευεργέτες του Συλλόγου
Ευεργέτες του Συλλόγου ονομάζονται τα πρόσωπα, τα οποία προσφέρουν προς το
Σύλλογο χρηματικά ποσά ή είδη ίσης αξίας, από 1001 έως 3000 ευρώ.
Μεγάλοι Ευεργέτες του Συλλόγου
Μεγάλοι ευεργέτες ονομάζονται τα πρόσωπα, τα οποία προσφέρουν προς το Σύλλογο
χρηματικά ποσά ή είδη ίσης αξίας, πάνω από 3001 ευρώ.

Τα ονόματα των δωρητών, ευεργετών και μεγάλων ευεργετών αναγράφονται σε ειδικό
λεύκωμα που τηρεί ο σύλλογος για το σκοπό αυτό, καθώς και δημοσιεύονται σε ειδική
σελίδα της ιστοσελίδας (website) του συλλόγου.
Με απόφαση του Δ.Σ. τα ποσά αυτά δύνανται να αναπροσαρμόζονται σε τακτά χρονικά
διαστήματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Άρθρο 14
ο
Όργανα

Όργανα του συλλόγου είναι:
  ι. Η Γενική Συνέλευση των μελών
  ιι. Το 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο
  ιιι. Η 3μελής Ελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 15ο
Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο και κυρίαρχο όργανο του συλλόγου.
Συνέρχεται τακτικά δυο (2) φορές το χρόνο το μήνα Μάιο και το μήνα Δεκέμβριo
εκάστου έτους  και έκτακτα όποτε κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ. ή αν το ζητήσουν το
1/5 των ταμειακά εντάξει (τακτικών) μελών του συλλόγου. Στην τελευταία περίπτωση
το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γ.Σ. μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από
την υποβολή της αίτησης. Αν το Δ.Σ. αρνηθεί , το αρμόδιο δικαστήριο εξουσιοδοτεί τους
αιτούντες να συγκαλέσουν οι ίδιοι Γ.Σ. ορίζοντας συγχρόνως το προεδρείο της Γ.Σ. και
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της Γ.Σ. πρέπει να ανακοινώνεται στα μέλη πριν από οκτώ (8) τουλάχιστον
μέρες , με έγγραφη πρόσκληση , που πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει τον τόπο , την
ημέρα , την ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως.

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχει τουλάχιστον το 1/3 των ταμειακά εντάξει
(τακτικών) μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται αυτοδικαίως νέα Γ.Σ. την
αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα , με τα ίδια
θέματα ημερησίας διατάξεως και βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία όταν συμμετέχει το 1/6
των ταμειακά εντάξει (τακτικών) μελών, χωρίς να είναι απαραίτητη η αποστολή νέας
έγγραφης πρόσκλησης.  

Τις εργασίες της Γ.Σ. διευθύνει τριμελές προεδρείο που εκλέγεται με ανάταση του
χεριού. Μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια γίνεται μόνο για τις αρχαιρεσίες δηλαδή
εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) για έγκριση
Λογοδοσίας και απολογισμού του Δ.Σ. καθώς επίσης και για προσωπικά ζητήματα.

Άρθρο 16ο
Αρμοδιότητες της Γ.Σ.

  1. Εκλέγει προεδρείο που διευθύνει τις εργασίες της.
  2. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό του Δ.Σ.
  3. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον προϋπολογισμό και απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε
  ευθύνη σύμφωνα με την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  4. Εκλέγει και παύει τα μέλη της εφορευτικής Επιτροπής , του Διοικητικού
  Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής με την επιφύλαξη του άρθρου 16.
  5. Αποφασίζει οριστικά για την διαγραφή και εγγραφή μελών.
  6. Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού και την διάλυση του
  συλλόγου και  
  7. Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν ανήκει ρητά στην αρμοδιότητα άλλου
  οργάνου.

Άρθρο 17ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο σύλλογος διοικείται από πενταμελές  Δ.Σ. και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη που
εκλέγεται το μήνα Μάιο μετά την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση εκάστοται
ημερολογιακού έτους για δύο χρόνια με μυστική ψηφοφορία από ενιαίο ψηφοδέλτιο.
Το εκλεγμένο Δ.Σ. σε διάστημα οχτώ (8) ημερών από την εκλογή του, με ευθύνη του
πρώτου σε ψήφους συμβούλου  και μετά από πρόσκληση αυτού,  ο οποίος αυτοδικαίως
εκλέγεται και πρόεδρος , συνέρχεται , συγκροτείται σε σώμα, οπότε με  μυστική
ψηφοφορία εκλέγεται ο Αντιπρόεδρος , ο Γενικός Γραμματέας , ο Ταμίας και ο
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων. Αν ο σύμβουλος που προαναφέρθηκε δεν συγκαλέσει το
Δ.Σ. , τότε την ευθύνη της σύγκλησης αναλαμβάνει ο επόμενος σε ψήφος σύμβουλος κ.
ο.κ.
Το Δ.Σ. μπορεί να διορίζει με απόφαση του επιτροπές με ειδικές αρμοδιότητες που θα
αναφέρονται ρητά στην απόφαση του. Σε κάθε επιτροπή υποχρεωτικά θα προεδρεύει
ένα μέλος του Δ.Σ.

Άρθρο 18ο

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το τρίμηνο (3μηνο) και έκτακτα, όποτε κρίνει
αναγκαίο ο Πρόεδρος και μετά από πρόσκληση αυτού  ή το ζητήσουν τρία (3) μέλη με
γραπτή αίτηση τους , που πρέπει να αναφέρει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
και τότε το Δ.Σ συγκαλείται μέσα σε δέκα ημέρες από την υποβολή της αίτησης . Το Δ.Σ.
βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τρία τουλάχιστον μέλη του, με την παρουσία
οπωσδήποτε του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά
πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του
Προέδρου. Σε περίπτωση ισοψηφίας σε μυστική ψηφοφορία, πρέπει ο Πρόεδρος να
καταστήσει γνωστή την ψήφο του, προκειμένου αυτή να υπερτερήσει.

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις
θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από τον αμέσως επόμενο σε ψήφους
αναπληρωματικό σύμβουλο. Η θέση στο Δ.Σ. κάθε παραιτουμένου μέλους
καταλαμβάνεται, κατά σειρά επιτυχίας, από τους αναπληρωματικούς συμβούλους.
Διάλυση του Δ.Σ. και προκήρυξη εκλογών για την εκλογή νέου Δ.Σ. γίνεται μόνο σε
περίπτωση, κατά την οποία μείνουν μόνο δύο μέλη.

Σε περίπτωση παραίτησης του Προέδρου εκπίπτουν όλα τα μέλη από το αξίωμά τους
και γίνεται ανασύνθεση του Δ.Σ., σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα του
παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση παραίτησης οποιουδήποτε άλλου μέλους εκπίπτουν
επίσης του αξιώματός τους όλα τα μέλη, πλην του Προέδρου.

Σε περίπτωση που ένα μέλος του Δ.Σ. θέτει υποψηφιότητα για να αποκτήσει την
ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου άλλου συλλόγου εκπίπτει αυτοδικαίως
του αξιώματος του από οποιαδήποτε θέση του στο Δ.Σ. του συλλόγου και την θέση του
καταλαμβάνει το επόμενο σε ψήφους αναπληρωματικό μέλος και ξαναγίνεται
σύμφωνα με την διαδικασία του παρόντος κατανομή αξιωμάτων.

Σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τακτικές ή έκτακτες τηρούνται πρακτικά στο βιβλίο
πρακτικών του Δ.Σ. που υπογράφονται την ημέρα της συνεδρίασης ή το αργότερο πριν
από την έναρξη της επόμενης συνεδρίασης.

Τα μέλη του Δ.Σ. είναι μετακλητά και αλληλεγγύως υπεύθυνα για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών τους. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν ευθύνονται για αποφάσεις που ελήφθησαν σε
συνεδρίαση, κατά την οποία δεν παρίσταντο ή παριστάμενοι διαφώνησαν και η
διαφωνία τους βεβαιώνεται από τα πρακτικά του Δ.Σ.
Το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο για κάθε θέμα που έχει σχέση με το Σύλλογο, διαχειρίζεται την
περιουσία του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του Νόμου,
κατά δε τη λήξη της θητείας του, συντάσσει γραπτό απολογισμό του έργου του και
παρουσιάζεται ενώπιον της Γ.Σ. για λογοδοσία.
Τα μέλη του Δ.Σ. στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους κλείνουν τα βιβλία του
Συλλόγου, υπογράφοντας κάτω από την πράξη κλεισίματος.

Άρθρο 19ο
Αρμοδιότητες του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. ενεργεί και αποφασίζει σύμφωνα με το καταστατικό για κάθε θέμα που αφορά
στο σύλλογο και την ευόδωση των σκοπών αυτών .
Διαχειρίζεται την περιουσία του συλλόγου , καθορίζει και εγκρίνει δαπάνες με βάση τον
ψηφιζόμενο από Γ.Σ. προυπολογισμό και τις έκτατες πιστώσεις.
  1.        Προσλαμβάνει βοηθητικό προσωπικό
  2.        Συντάσσει τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό και τα υποβάλλει για
  έγκριση την Γ.Σ.
  3.        Είναι αρμόδιο για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ.

Άρθρο 20ο
Καθήκοντα Προέδρου

Α . Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες τις σχέσεις του, ενώπιον κάθε
Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής και παντός νομικού ή φυσικού προσώπου.
Β. Υπογράφει μαζί με τα άλλα μέλη τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και εκτελεί
τις αποφάσεις του, καθώς και τις αποφάσεις της Γ.Σ.
Γ. Υπογράφει μαζί με το Γραμματέα όλα τα έγγραφα, που απευθύνονται σε κάθε αρχή,
καθώς και τα χρηματικά εντάλματα.
Δ. Συγκαλεί το Δ.Σ. και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη μαζί με τον Γενικό Γραμματέα  
και τη Γεν. Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
καταστατικού.
Τα πρακτικά του Δ.Σ υπογράφουν όλα τα παρόντα μέλη .
Ε. Προεδρεύει του Δ.Σ. και των Γεν. Συνελεύσεων, όταν αυτές δεν είναι εκλογικές, με
πνεύμα ισότητας, ηπιότητας, αδελφοσύνης και αγάπης.
Στ. Σε έκτακτες και κατεπείγουσες περιπτώσεις και εφόσον είναι αδύνατη η σύγκληση
του Δ.Σ., δύναται να ενεργεί αυτεπάγγελτα, φέροντας όμως την ευθύνη για τυχόν ζημία,
την οποία ήθελε υποστεί ο Σύλλογος. Για τις ενέργειές του αυτές λογοδοτεί στο Δ.Σ. και
στη Γ.Σ.
Ζ. Ο Πρόεδρος φροντίζει για τα οργανωτικά θέματα αυτού, καθώς και για τις δημόσιες
σχέσεις τους και είναι σύνδεσμος μεταξύ Δ.Σ.
Η. Τέλος ο Πρόεδρος Επιμελείται των δημοσίων σχέσεων του Συλλόγου με τα μέλη του,
με Αρχές και Υπηρεσίες και προωθεί την έκδοση εντύπων.
Θ. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντα του
αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο.

Άρθρο 21ο
Καθήκοντα Αντιπροέδρου

Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο , με όλες τις αρμοδιότητές του κωλυόμενο ή
απουσιάζοντα.

Άρθρο 22ο
Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα

Α. Ο Γραμματέας τηρεί όλα τα βιβλία και το αρχείο του Συλλόγου και την
αλληλογραφία και  φυλάσσει τη σφραγίδα του συλλόγου.
Τα βιβλία του συλλόγου είναι:
  1)        Βιβλίο Μητρώου Μελών
  2)        Βιβλίο Ταμείου
  3)        Βιβλίο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων
  4)        Βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
  5)        Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και
  6)        Βιβλίο πεπραγμένων του συλλόγου για λόγους αρχειακούς.  
Β. Ενημερώνει ανελλιπώς το μητρώο των μελών και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα
τα εξερχόμενα έγγραφα και τα χρηματικά εντάλματα.
Γ. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γεν. Συνελεύσεων, που
προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Δ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, χρέη  Γραμματέα ασκεί ο ταμίας του
συλλόγου.  
Ε. Ο  Γραμματέας αναλαμβάνει την αλληλογραφία του Συλλόγου, επιμελείται και
φυλάσσει αυτή τηρώντας σχετικό αρχείο.
Στ. Ο Γραμματέας επιμελείται της ενημέρωσης του μητρώου των μελών του Συλλόγου.
Ζ. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα πρακτικά και όλα τα έγγραφα του συλλόγου.

Άρθρο 23ο
Καθήκοντα Ταμία

α. Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο εσόδων-εξόδων, εισπράττει το δικαίωμα εγγραφής και τις
συνδρομές των μελών, καθώς και κάθε άλλο έσοδο, υπογράφοντας τη σχετική απόδειξη.
β. Διενεργεί όλες τις πληρωμές, σύμφωνα με τα χρηματικά εντάλματα, που
υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο  Γραμματέας, ενημερώνει σε κάθε τακτική συνεδρίαση
το Δ.Σ. για την κατάσταση του ταμείου και συντάσσει στο τέλος του έτους απολογιστικό
πίνακα εσόδων και εξόδων.
γ. Κρατεί στα χέρια του ποσό μέχρι 500 ευρώ, το δε υπόλοιπο καταθέτει στο όνομα του
Συλλόγου σε τράπεζα. Κάθε ανάληψη γίνεται από αυτόν με έγγραφο υπογεγραμμένο
από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Μέχρι το ποσό των 500 ευρώ ο Ταμίας μπορεί να
πραγματοποιεί δαπάνες, χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. με απόδοση
λογαριασμού. Το προαναφερθέν ποσό μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί με απόφαση της
Γ.Σ..
δ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, χρέη ταμία ασκεί ο γραμματέας του Δ.Σ.
ε. Είναι  υπεύθυνος για την διαχείριση της περιουσίας του συλλόγου, σύμφωνα με τις
αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. .

Άρθρο 24ο
Εξελεγκτική Επιτροπή

Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής με δύο (2) αναπληρωματικά μέλη και εκλέγεται
από τη Γ.Σ., όπως και το Δ.Σ., η δε θητεία της είναι διετής . Σε περίπτωση παραιτήσεως,
επιπτώσεως, θανάτου κ.λ.π. κάποιου εκ των τακτικών μελών της γίνεται αναπλήρωση
αυτού εκ των αναπληρωματικών.
Έργο της είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του συλλόγου
(που γίνεται από το Δ.Σ.). Ελέγχει την ταμειακή διαχείριση του συλλόγου, τακτικά κάθε
έτος υποβάλλοντας τα πορίσματά της στο Δ.Σ. και στη Γ.Σ. συντάσσοντας πάντοτε και
γραπτή έκθεση πάνω στον απολογισμό του περασμένου έτους και την υποβάλλει για
έγκριση στην Γ.Σ.  , κατά την τακτική Γ.Σ. Έκτακτα δε, όταν το θεωρεί αναγκαίο,
οπωσδήποτε δε υποχρεούται να κάνει έλεγχο κατά τη λήξη της τριετούς θητείας του Δ.
Σ. και να υποβάλλει γραπτή έκθεση στην τακτική Γ.Σ. Αν κάποιο μέλος της Ε.Ε.
διαφωνεί συντάσσει χωριστή έκθεση και αποφασίζει η Γ.Σ.
Η Ε.Ε. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα δύο τουλάχιστον μέλη αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Άρθρο 25
ο

Για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών εκλέγεται από την Γ.Σ. με ανάταση του χεριού
τριμελής Εφορευτική Επιτροπή , με δυο (2) αναπληρωματικά μέλη , που προετοιμάζει
και διεξάγει τις εκλογές και κάνει την διαλογή των ψήφων. Κάθε μέλος της εκλέγεται
χωριστά.
Το εκλογικό υλικό παραδίδεται στο Δ.Σ. και πρέπει να το φυλάξει μέχρι την πάροδο της
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών για προσφυγή κατά των αρχαιρεσιών ή μέχρι την
τελεσίδικη απόφαση (αν γίνει προσφυγή).

Άρθρο 26ο

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα τακτικά μέλη , που είναι ταμειακά εντάξει , μετά από
την αποδοχή του ως μέλη του Συλλόγου. Τακτικά μέλη με δικαίωμα ψήφου , μπορούν
να εκπροσωπήσουν σε ψηφοφορία για την ανάδειξη Δ.Σ. και Ε.Ε. μέχρι ένα απόν μέλος
με γραπτή τους δήλωση η οποία κατατίθεται στο Γεν. Γραμματέα του συλλόγου πριν
την ψηφοφορία. Οι υποψηφιότητες ή οι προτάσεις για υποψηφιότητα υποβάλλονται
ενώπιον της Γεν. Συνέλευσης.

Κώλυμα για υποβολή υποψηφιότητας ως μέλος του Δ.Σ. υπάρχει όταν μέλος του
συλλόγου παύει να αποδέχετε οτι έχει αυτισμό και διαδίδει ιδιωτικά και δημόσια ότι δεν
έχει αυτισμο, Αsperger ή ΥΛΑ.

Άρθρο 27ο

Η ψηφοφορία γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο που αναρτάται στο χώρο της Γ.Σ. όπου
αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά , με
πλειοψηφικό σύστημα και οι εκλογείς έχουν το δικαίωμα τριών σταυρών προτίμησης.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28ο

Εκτός των απαραίτητων βοηθητικών βιβλίων, ο σύλλογος τηρεί υποχρεωτικώς τα εξής
βιβλία :
  1.        Βιβλίο Μητρώου Μελών
  2.        Βιβλίο Ταμείου
  3.        Βιβλίο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων
  4.        Βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
  5.        Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και
  6.        Βιβλίο πεπραγμένων του συλλόγου για λόγους αρχειακούς.  

                   Άρθρο 29ο

Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα που στο κέντρο φέρει τον κύβο του Ρούμπικ και περιμετρικά
την επωνυμία του συλλόγου , ήτοι «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΑSPERGER ΚΑΙ ΥΛΑ» το έτος ίδρυσης και τον αριθμό μητρώου του συλλόγου.

Άρθρο 30ο

Για την τροποποίηση του καταστατικού και την διάλυση του συλλόγου απαιτείται
απόφαση της Γ.Σ. που παίρνεται με απαρτία του ½ των ταμειακώς εντάξει μελών και
πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. Αν διαλυθεί ο σύλλογος η περιουσία του περιέρχεται
σε φορέα που θα αποφασίσει η Γ.Σ.
Τέλος στο παρόν καταστατικό ρητά δηλώνεται η βούληση των ιδρυτικών μελών να
παραμείνει ο σύλλογος εκτός οποιασδήποτε κομματικής θέσης ή εκμετάλλευσης.

Άρθρο 31ο

Η διάλυση του Σωματείου μπορεί να αποφασισθεί από τη Γ.Σ., η οποία συγκαλείται
ειδικά γι’ αυτό, με την ίδια πλειοψηφία του άρθρου 30.
Επίσης διαλύεται εφόσον δεν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός μελών για τη νόμιμη
συγκρότηση του Σωματείου.
Σε περίπτωση διαλύσεως η περιουσία του Συλλόγου θα περιέρχεται  σε οποιοδήποτε
οργανισμό ή ίδρυμα της Ελλάδας που θα αποφασίσηει το Δ.Σ. Η εκκαθάριση της
περιουσίας μετά τη διάλυση, γίνεται από το Δ.Σ. μέσα σε έξι (6) μήνες από τη μέρα της
διαλύσεως.

Άρθρο 32ο

Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό και αφορά στο Σύλλογο και τους
σκοπούς του, ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, καθώς και τις
αποφάσεις της Γ.Σ.

Άρθρο 33ο

Η προσωρινή διοίκηση του Συλλόγου ανατίθεται στους:
(Λίστα με τα ονόματα 7 ατόμων)
που θα επιμεληθούν για τη δικαστική αναγνώριση του Συλλόγου και τη Σύγκληση Γ.Σ.
μέσα σε ένα χρόνο από την αναγνώριση του Συλλόγου με θέμα λογοδοσία του
προσωρινού Δ.Σ. και εκλογές Δ.Σ. και Ε.Ε. Επίσης θα κάνει όλες τις ενέργειες για την
προώθηση των σκοπών του Συλλόγου.  

Άρθρο 34ο

Το κωδικοποιημένο αυτό καταστατικό αποτελείται από τριάντα πέντε (35) άρθρα και
θα ισχύει μόλις δημοσιευτεί στα βιβλία σωματείων/συλλόγων του Πρωτοδικείου
Αθηνών.  

Άρθρο 35ο

Tο δικαίωμα για την έκδοση ψηφισμάτων ή διακηρύξεων το έχει η Γ.Σ. και το Δ.Σ.
Αυτό το Καταστατικό υπογράφεται από τα ιδρυτικά μέλη:

(Λίστα με τα ονόματα 20 ατόμων)
ΥΤΙΣΤΙΚΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
ΥΤΙΣΤΙΚΟΙ
Α
SPERGER καιΥΛΑ